Välkommen till sidan för Relationell pedagogik

Relationell pedagogik är ett synsätt på utbildning som bland andra Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, utvecklat i en rad böcker och artiklar.

Relationell pedagogik bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras. Relationsbegreppet är centralt. Förtroendefulla, omsorgsfulla och kreativa relationer ses som grundläggande för barns och ungas lärande och utveckling. Synsättet har rötter hos tänkare som Martin Buber, Hannah Arendt, George Herbert Mead och John Dewey.

Relationell pedagogik är ett växande forskningsfält i Sverige. Internationellt benämns det bland annat "relational pedagogy". Inom fältet bedrivs såväl teoretisk som empirisk forskning.

På den här sidan presenteras relationell pedagogik samt  Jonas Aspelin och hans texter.