Om Jonas Aspelin

Jonas Aspelin (f. 1964) utbildade sig till ämneslärare i historia och religionskunskap vid Lunds universitet och tog examen år 1990. Efter arbete som gymnasielärare genomgick han forskarutbildningen i sociologi vid Lunds universitet och disputerade år 1999. År 2000 anställdes han som universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola, där han blev docent år 2007. Han utsågs till professor i pedagogik vid Malmö högskola år 2012. Fr.om. 2014 tjänstgör han som professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Aspelins forskning handlar framför allt om den pedagogiska relationens betydelse i undervisning. I böcker och artiklar använder han socialpsykologisk och pedagogisk teori för att visa på relationella innebörder i pedagogisk praktik. Ett begrepp som går som röd tråd genom hans arbeten är relationell pedagogik/relational pedagogy. Andra teman som är centrala i Aspelins böcker och artiklar är pedagogiskt samspel, känslors sociala funktion, omsorg, relationskompetens, professionell/personlig utveckling, mellanmänskliga möten och sociala band.