Jonas Aspelins artiklar och bokkapitel (urval)

Aspelin, Jonas (2020) Teaching as a way of bonding: a contribution to the relational theory of teaching. Educational Philosophy and Theory. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2020.1798758?casa_token=i0Tc8D9LEIwAAAAA:rR-c4o1cDiWCTy7_8B8LUSGt_TYQb_PyDugtUMqu32shYgvHMAA_o6KyLcOFoWwOYX6i2udRacp3ono


Aspelin, Jonas & Östlund, Daniel (2020) Relationskompetens i specialpedagogiska utbildningar: Hur framställs ämnet i kursplaner för specialpedagog- och speciallärarprogram i Sverige? Educare 2020:2.

https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/484/439

Aspelin, Jonas; Östlund, Daniel; and Jönsson, Anders (2020) 'It means everything': special educators' perceptions of relationships and relational competence. European Journal of Special Needs Education.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2020.1783801


Aspelin, Jonas (2019) Enhancing pre-service teachers’ socio-emotional competence. International Journal of Emotional Education, 11(1), 2019.

https://www.um.edu.mt/ijee/latestissue

Aspelin, Jonas & Jönsson, Anders (2019) Relational Competence in Teacher Education. Concept analysis and Report from a Pilot Study. Teacher Development, 23(1), 2019.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13664530.2019.1570323


Aspelin, Jonas (2018). Omsorg och pedagogik. I: Pedagogik som vetenskap. Red. Mattias Nilsson Sjöberg. Malmö: Gleerups.

https://www.gleerups.se/40697202-product

Holmstedt, Pernilla; Jönsson, Anders; Aspelin, Jonas (2018) Learning to see new things: Using criteria to support pre-service teachers' discernment in the context of teachers' relational work. Frontiers in Education.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2018.00054/abstract

Aspelin, Jonas (2018) En forskningscirkel om pedagogisk relationskompetens. I: Aspelin, Jonas (Red.) Relationskompetens i pedagogiska sammanhang. Rapport från en forskningscirkel. Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, 16(4), 2018. Kristianstad: Kristianstad University Press.

http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4511&pid=diva2%3A1205275&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=aspelin+forskningscirkel&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Aspelin, Jonas (2017) In the heart of teaching. A two-dimensional conception of teachers’ relational competence. Educational Practice and Theory, 39(2), pp. 39-56.

http://www.ingentaconnect.com/contentone/jnp/ept/2017/00000039/00000002/art00004

Aspelin, Jonas & Johansson, Lotta (Red.) (2017) Temanummer Relationell pedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige, 22(3-4), 2017.


https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1446


Aspelin, Jonas & Johansson, Lotta (2017) Relationell pedagogik: ingång till ett fält. Pedagogisk forskning i Sverige, 22(3-4), 2017.


https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1446


Aspelin, Jonas (2017) We can recite it in chorus now!: An Interactionist Approach to Teacher-Student relationship and Teachers Relational Competence. Classroom Discourse. Taylor & Francis, online:

http://www.tandfonline.com/eprint/RKAvH8E5Sp7ijkyuiPMj/full

Aspelin, Jonas (2016) Om den pedagogiska relationens gränser - Relationskompetens i gränslandet mellan närhet och distans. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik (NoAD). 2(1), 2016. http://noad.ub.gu.se/index.php/noad/article/view/21/10

Aspelin, Jonas (2016) Pedagogisk omsorg. I: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. (Red. Riddersporre, B. & Bruce, B.). Stockholm: Natur och kultur.

https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/ForskollararesUtbildning/Omsorg-i-en-forskola-pa-vetenskaplig-grund/

Aspelin, Jonas (2015) Lärares relationskompetens. Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp 'det sociala' och 'det mellanmänskliga. Utbildning & Demokrati. 24(3), 2015.

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-3/jonas-aspelin---larares-relationskompetens.pdf

Aspelin, Jonas (2015) Creative Relationships. A basic concept within entrepreneurship education? International Review of Entrepreneurship. 13(4) 2015.

http://www.senatehall.com/entrepreneurship?article=523

Aspelin, Jonas (2015) The elementary forms of educational life: understanding the meaning of education from the concept of 'social responsivity'. Social psychology of education, 18(2), 2015.

http://link.springer.com/article/10.1007/s11218-015-9298-6?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst


Aspelin, Jonas (2014) Entreprenörskapspedagogik på omsorgsetisk grund. I Entreprenöriellt lärande i skolan. (Red. Lelinge & Widén). Lund: Studentlitteratur.

https://www.studentlitteratur.se/#9789144104836/Entrepren%C3%B6riellt+l%C3%A4rande+i+skolan/innehall/

Aspelin, Jonas (2014) Beyond individualised teaching. A relational construction of pedagogical attitude. Education Inquiry, 5(2),2014.


https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v5.23926

(2013) Relationell specialpedagogik - i teori och praktik. (Red. Aspelin). Kristianstad University Press.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A633279&dswid=7154Aspelin, Jonas (2013) Introduktion. I: Relationell specialpedagogik - i teori och praktik. (Red. Aspelin). Kristianstad University Press.

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:633601/FULLTEXT01.pdf

Aspelin, Jonas (2013) Vad är relationell pedagogik? I: Relationell specialpedagogik - i teori och praktik. (Red. Aspelin). Kristianstad University Press.

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:633608/FULLTEXT01.pdf

Aspelin, Jonas (2013) Var är relationell specialpedagogik?. I: Relationell specialpedagogik - i teori och praktik. (Red. Aspelin). Kristianstad University Press.

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:633779/FULLTEXT01.pdf

Aspelin, Jonas (2012) How do relationships influence student achievement? Understanding student performance from a general, social psychological standpoint. International Studies in Sociology of Education, 22(1), 2012, pp. 41-56.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09620214.2012.680327

Aspelin, Jonas (2012) Relationer och relationell pedagogik. I: Uppdrag lärare. Red. Leif Mathiasson. Lärarförbundets skriftserie, Nr. 9, 2012.

https://lararforlaget.se/bocker/uppdrag-larare-en-antologi-om-status-yrkesskicklighet-och-framtidsdrommar/

Aspelin, Jonas (2012) En tredje väg för skolan. S.O.S, Skola och Samhälle

https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/jonas-aspelin-en-tredje-vag-for-skolan/

Aspelin, Jonas (2011) Co-existence and co-operation. The two-dimensional conception of education. In Education, 1(1), 2011, pp. 6-11.

läs mer>>

Aspelin, Jonas (2010) Den nödvändiga relationen. Pedagogiska magasinet 3: 2010.

https://pedagogiskamagasinet.se/den-nodvandiga-relationen/

Aspelin, Jonas (2010) What really matters is between. Understanding the focal point of education from an inter-human perspective. Education Inquiry, 1(2), 2010, pp. 127-136.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3402/edui.v1i2.21937

Aspelin, Jonas (2009) Att vara själv nog. Pedagogiska magasinet 3: 2009.

https://pedagogiskamagasinet.se/att-vara-sjalv-nog/

Aspelin, Jonas & Persson, Sven (2009). Yrkeskunnande-i-relation. Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens. I: Kunskapsbehov och nya kompetenser. Professioner i förhandling (Red. Ola Fransson och Karin Jonnergård). Stockholm: Santéus förlag.

https://santerus.se/kunskapsbehov-och-nya-kompetenser-bok-112.html

Aspelin, Jonas & Persson, Sven (2008) Lärarstudenters professionella/personliga utveckling. Educare – Vetenskapliga skrifter, 5(1), Lärarutbildningen, Malmö högskola.

http://muep.mau.se/handle/2043/7112

Aspelin, Jonas (2008) Mikrosociologi och social interaktion”. Se skolan. Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete. (Red. Carina Rönnqvist och Monika Vinterek). Umeå universitet. Fakultetsnämnden för lärarutbildning.

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:406496/FULLTEXT01.pdf

Aspelin, Jonas (2007) Biesta och utbildningens brännpunkt. Utbildning och demokrati, 16(3), Örebro universitet.

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2007/nr-3/jonas-aspelin---biesta-och-utbildningens-brannpunkt.pdf

Aspelin, Jonas (2007) Likt en flygande gnista. Pedagogiska magasinet 1: 2007.

https://pedagogiskamagasinet.se/likt-en-flygande-gnista/

Aspelin, Jonas (2006) Beneath the surface of classroom interaction: reflections on the microworld of education. Social Psychology of Education, 9(3), 227-244.

Läs mer >>

Aspelin, Jonas (2006) Den paedagogiske relations betydning. I: Relationer i skolen. Perspektiver på liv och laering. (Red. Tom Richie).  Billesö & Baltzer.

Läs mer >>

Aspelin, Jonas (1996) Thomas J. Scheffs socialpsykologi. Sociologisk forskning, 33(1). 

https://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140457/FULLTEXT01.pdf