Banden mellan oss (Symposion: 1999)/Stolthed og skam i undervisningen (Gyldendals: 2004) Av Jonas Aspelin

 

Undervisning är mer än arbetet med stoffet och läroböckerna. Undervisning är också de relationer och känslor som existerar mellan lärare och elever i klassrummet. Den goda läraren är medveten om relationerna och försöker stärka de sociala banden i klassen för att på så vis stärka lärandet och främja känslan av stolthet hos sina elever.

 

Ämnet för denna bok, sociala relationer mellan lärare och elever, går till hjärtat av skolans verksamhet. Skolans huvudmål är kunskapsutveckling, men vilka mellanmänskliga former gynnar respektive missgynnar kunskapsprocessen? I Banden mellan oss undersöker Jonas Aspelin lärare-elev relationen utifrån en socialpsykologisk teori där begrepp som sociala band, kommunikation, skam/stolthet och alienation är centrala. I sin framställning pendlar Aspelin mellan teoretiska reflektioner och inträngande empiriska studier av klassrumskommunikation.Mer om boken: Liksom avhandlingen Klassrummets mikrovärld inriktas denna bok på studium av klassrummets sociala liv och byggs upp genom växlingar mellan teori och empiri. Teoretiskt bygger den framför allt på Thomas Scheffs teori om sociala band. I centrum står frågan hur lärare och elever kommunicerar och bygger relationer. Boken behandlar bland annat frågor som hur skolans uppdrag (kunskap-omsorg) kan integreras i pedagogisk praxis samt risken med en intimiserad skola och lärares missriktade omsorg. I ett kapitel analyseras undervisning utifrån Goffmans teori om ansiktsarbete. Vidare skisseras en relationsmedveten eller relationsbevisd pedagogik. Syftet med såväl denna bok som avhandlingen är att, utifrån inträngande, mikrosociologiska studier och socialpsykologisk teori, öka förståelsen av den pedagogiska kommunikationens mikroaspekter – inte minst emotionella processer – och dess betydelse för undervisning.

 

 

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se