Den mellanmänskliga vägen
(Symposion: 2005) Av Jonas Aspelin

 

Martin Buber betraktas som en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Hans grundläggande föreställning att ”Allt verkligt liv är möte” har betydelse för alla livets sfärer. I Den mellanmänskliga vägen analyserar Jonas Aspelin Bubers teori och använder den för att tolka undervisningssituationen. I centrum står den genuina relationen mellan lärare och elev. Hur förverkligas denna relation? Vilka krafter hindrar den? Läraren beskrivs som en kritisk medvandrare på elevernas väg mot bildning och mognad. Bubers relationsfilosofi träder fram som trovärdig pedagogisk vägvisning i en vilsen tid.


Mer om boken: I boken introduceras Martin Bubers filosofi och appliceras på pedagogisk praktik. Bubers centrala begrepp behandlas kapitelvis. Ett kapitel ägnas åt begreppsparet Jag-Du och Jag-Det. Ett annat kapitel har begreppet Det mellanmänskliga i centrum. Ett tredje kapitel utgår från Bubers dialogbegrepp. Hela tiden knyts resonemangen till konkreta skeenden i undervisning. Vidare avhandlas Bubers pedagogiska filosofi, där begrepp som omfattning, konfirmering och förtroende är centrala. Boken avslutas med ett kapitel där syftet med utbildning i skolan tolkas ur Bubers perspektiv och som skiljer mellan en explicit och implicit sida av pedagogiskt arbete.

 


 

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se