Om relationell pedagogik
(Gleerups: 2011)

Av Jonas Aspelin & Sven Persson


Under de senaste decennierna har fokus på standardiserade kunskapsmätningar ökat och utbildning har blivit liktydig med enskilda individers prestationer. Relationell pedagogik utmanar detta synsättet genom att i stället erbjuda ett sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum.


Om relationell pedagogik grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer. Författarna introducerar här det relationella tänkandet med utgångspunkt i teoretiker som Kenneth Gergen, Gert Biesta och Martin Buber och applicerar det sedan på frågor som vad utbildning är, vilken betydelse relationen lärare-elev har, hur lärarens förhållningssätt till eleven kan förstås och vad främlingskap i utbildning är. Skolan uppfattas här som en mötesplats – en plats där barn och ungdomar utvecklas som fria och ansvarstagande personer i sam-existens och sam-verkan.


Mer om boken: Med stöd i internationell och nationell forskning på området behandlar författarna Jonas Aspelin och Sven Persson idéer och begrepp rörande mänskliga relationer samt resonerar kring dess innebörder för pedagogisk praxis. Det övergripande syftet med boken är att introducera relationell pedagogik. Boken syftar även till teoriutveckling. Kort sagt talar författarna för att relationell pedagogik bör utgå ifrån idén att personliga möten är utbildningens fundament. Bokens huvudsakliga bidrag är att visa att utbildning innefattar en ontologisk dimension, en som rör mellanmänskliga relationer. Samtidigt uppmärksammar boken förhållandet mellan en ontologisk och en social dimension, eller, med andra ord, mellan de båda aspekter som författarna benämner sam-varo som sam-verkan.

 

Boken finns att köpa på Gleerups förlag   

 

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se