Suveränitetens pris
(Dualis: 2008) Av Jonas Aspelin


Vilken människosyn döljer sig bakom den i vår tid så populära ”självhjälpslitteraturen”? I syfte att klargöra den frågan har forskaren och författaren Jonas Aspelin, med bakgrund i pedagogik och socialpsykologi, anlagt ett perspektiv som huvudsakligen tar sin utgångspunkt i Martin Bubers tänkande.


De råd som ges i självhjälpsböckerna är inriktade på den enskilda individens möjligheter att blir framgångsrik, vinna självförtroende och känna sig tillfreds med sitt liv. Den dimension som för Buber är central i människans väsen – den oförbehållsamma, äkta relationen mellan människa och människa – är däremot förbisedd. Man har kringgått den avgörande frågan: Vad är det, att vara människa? Det personliga jaget blir till först i relationen Jag-Du.


”Suveränitetens pris” är givande läsning både för den som vill bilda sig en uppfattning om självhjälpslitteraturen utifrån ett djupare allmänmänskligt perspektiv och för den som är i färd med att sätta sig in i Martin Bubers tankevärld.


Mer om boken: I den här boken används Bubers (och i mindre utsträckning en rad andra teoretikers) relationella tänkande för kritisk granskning av det individualistiska synsätt som den populära självhjälpslitteraturen företräder. Boken innehåller systematiskt studium av den populära självhjälpslitteraturens människosyn. Steg för steg går boken igenom aspekter av mänsklig utveckling – ”vad är människan?”, ”vad är hennes stora problem?”, ”vad är hennes mål?”, ”vilka hinder står hon inför?” och ”vilken metod ska hon använda?” – och visar på karakteristiska mönster i självhjälpsböckernas svar på frågorna. Ett appendix redogör för utmärkande stildrag inom självhjälpsgenren. Kort sagt visar boken att självhjälpsförfattarna bortser ifrån den dimension som, enligt Bubers relationella perspektiv, är avgörande för mänsklig utveckling. Självhjälpslitteraturen, påstås det, grundas på en egocentrisk och instrumentell människosyn.

 

Boken finna att köpa på Dualisförlag 

 

Och på Bokus  

 

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se