Zlatan, Caligula och ordningen i skolan (Studentlitteratur: 2003) Av Jonas Aspelin


Ordning/oordning är ett återkommande tema i skoldebatten. I denna bok behandlas frågan om undervisningens sociala organisation: hur samordnas individers beteende i pedagogiska sammanhang? Utgångspunkten tas i interaktionistisk teoribildning. I brännpunkten finns samspelet mellan lärare och elever. Genom analys av konkreta fall där aktörer som Thomas, Zlatan och Caligula spelar huvudroller får vi inblick i det interaktionstiska tänkandet och förståelse av vad som sker i klassrummet.

 

Mer om boken: I denna bok används socialpsykologisk teori för att analysera olika aspekter av social ordning i undervisningen. Studien tar avstamp i en pedagogisk diskurs där begrepp som reflektion och professionalism står i centrum. Den fortsätter med analyser av undervisningssituationen, elevers socialisation och den förändrade lärarrollen. Begrepp från framför allt G. Meads och E. Goffmans teorier appliceras. I ett avslutande kapitlet finns t.ex. en systematisk analys av samspel i undervisning ur Goffmans dramaturgiska perspektiv. Boken behandlar frågan hur lärares och elevers beteende samordnas i pedagogiskt samspel. Det teoretiska resonemanget knyts till empiriska exempel från skolans vardag. Liksom i de andra böckerna eftersträvas ömsesidig befruktning mellan teori och autentisk empiri. Zlatan, Caligula och ordningen i skolan har genom åren varit kursbok på ett flertal lärarutbildningar.

 

Boken finns att köpa hos Studentlitteratur 


 

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se